Turtips
Fra Heiane mot Molthaug Fra Heiane mot Molthaug


Vak i Tjørnadalen Vak nederst i Tjørnadalen


Syngende blåstrupe Blåstrupen synger i bjørkekrattene


Geitafjell Geitafjell i slutten av mai


HAMLAGRØ TIL TJØRNADALEN

Denne turen starter ved Hamlagrøosen i vestenden av Hamlagrøvatnet. Herfra går den inn mot setrene på Lid hvor en krysser elven på den nye broen. På veien inn kan en få kjøpt fiskekort i sesongen. Det er fin ørret i flere vatn i Tjørnadalen. Fiskemulighetene er gode, og et åpent terreng rundt tjørnene gir også gode muligheter for fluefiske. Stedet er velegnet for en kombinert fiske og telttur. Turen følger til å begynne med den T-merkede stien retning Vending. Først går en over en haug som utgjør nederste del av Heiane. Dette er et område som tidligere har vært truet av hytteutbygging, men som en foreløpig har klart å ta vare på. Det er et unikt område bestående av myrer, bjørkelier og bekker. I dette området hekker lirype, bjørkefink og blåstrupe, og i smågnagerår har jeg også sett jordugle her i hekketiden. Når en har kommet over første haugen og ned mot elven har en to valg. En kan enten følge stien videre retning Vending inntil en har passert skrenten på venstre side som en går langs med, og deretter gå tilbake på hyllen over. Dette er den sikreste ruten. Alternativt kan en ta seg opp lien i øst og gå over Molthaug, og deretter inn mot det første vatnet. Her mangler sti, og det kan være litt strabasiøst om en ikke finner en god vei. Ved retur denne veien skal en være oppmerksom på at det er en del stup her, og ikke så lett å finne fram om en ikke er kjent.
Det første vatnet har ikke noe navn på kartet, men en lokalkjent fortalte en gang at dette vatnet blir kalt Bukkatjørn, etter at en mann måtte søke tilflukt i vatnet for å komme unna en ilter reinsbukk. Dette vatnet er merket med høyde 754 m.o.h.
En kan passere på sørsiden av vatnet på T-merket sti, og begynne å gå opp lien øst, sørøst for vatnet. Her har en to valg om en ønsker en rundtur. En kan fortsette videre innover dalen, for så å ta opp til høyre i enden av neste vatnet en passerer, eller en kan ta opp til høyre retning Geitafjellet for så å følge vassdraget nedover når en kommer opp til et vatn (Går da rundturen mot klokken). Går en den øverste ruten, kommer en etter hvert ned til det største vatnet i området som ligger på 854 m.o.h. Det er et flott fiskevann, relativt rundt og cirka 300 meter tvers over.
Nedenfor dette ligger et mindre vatn med fisk i (nederste vatn i dalen). Dersom det er ønskelig med en lengre fottur har en flere muligheter. En kan følge dalen videre til Myrsete, og videre retning Man, eventuelt over mot Solheimsdalen, og via Vending tilbake. Er en primært på fisketur kan en gå nordover og ta returen vestover via noen småvann tilbake til Bukkatjørn. Ellers er det mange muligheter når det gjelder retur. En kan følge T-merking, eller en kan finne sin egen vei tilbake. Et forslag er å gå via Breidsete og Lomatjørn(småfisk), og følge langs med sørsiden av Hamlagrøvannet via Søre Hamlagrø. På gamle kart kan en se "Hamlagrø Hotell" avmerket på dette stedet. Det ble anlagt hotell her helt på begynnelsen av 1900-tallet som var i drift en stund fremover.
Av dyreliv som er vanlig i området kan nevnes rein, rev og hare. I smågnagerår er fjellvåk, tårnfalk og dvergfalk ganske vanlige. Skifre, til dels med kalk i gir et variert planteliv i området, blant annet med reinrose og rødsildre i nærheten av Vending. Vi får håpe at frilufts og naturverninteressene er sterke nok til at dette området blir tatt vare på for ettertiden.

Kart over området

Bukkatjørn retning Kjerringafjell Bukkatjørn retning Kjerringafjell


Nederste vann i Tjørnadalen Nederste vann i Tjørnadalen


Rein krysser elven ved Lid Rein krysser elven ved Lid


Fjellvåk Fjellvåken er vanlig her oppe